O nama

Vijeće stranih investitora (VSI) je neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese stranih kompanija u Bosni i Hercegovini (BiH). VSI je osnovan u avgustu 2006. godine, a formalno je registrovan u decembru 2006. godine. VSI članovi dolaze iz različitih sektora: metalne industrije, rudarstva, građevinarstva, pravnih i finansijskih usluga, nafta i energija, trgovina, bankarstvo, telekomunikacije, proizvodnja hrane i pića, i mnogih drugih.


Osnovne činjenice:

 • 70 intenacionalnih i domaćih kompanija
 • Naši članovi zapošljavaju više od 20.000 BH građana
 • Naši članovi su investirali više od 9 milijardi KM u BiH

Ciljevi

Ciljevi VSI su poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u BiH, te promocija komunikacije i saradnje između VSI i vlasti u BiH.

VSI je posvećeno da:

 • sarađuje sa vlastima BiH i drugim relevantnim partnerima u prevazilaženju poteškoća i prepreka sa kojima se suočavaju strani investitori u zemlji;
 • daje preporuke na nacrte zakona i drugih propisa ili regulatornih dokumenata koji se mogu odnositi na strane investitore i poslovnu zajednicu;
 • promoviše interese međunarodne poslovne zajednice u BiH, dobro korporativno upravljanje i poslovnu etiku, te pozitivan imidž stranih investitora;
 • inicira i anganžira se u aktivnostima koje su od interesa i važnosti za članove VSI;
 • se povezuje sa drugim organizacijama stranih investitora širom jugoistočne Europe u cilju (a) razmjene najboljih praksi i (b) saznanja konkretnih načina za olakšavanje regionalnog poslovanja;
 • periodično izdaje publikacije i druge dokumente koji mogu biti od koristi za poboljšanje poslovnog okruženja;
 • distribuira poslovne i ostale relevantne informacije koje mogu biti od koristi za članove VSI;
 • predstavlja, izražava i unaprijeđuje zajedničko stanovište svojih članova u cilju promocije i stimuliranja direktnih stranih investicija

Vizija i misija

VSI ima za cilj da bude jedinstven glas stranih investitora prisutnih u Bosni i Hercegovini.

Naša misija je da zagovaramo unaprjeđenje investicione klime i sveukupnog poslovnog okruženja u BiH, za opću dobrobit budućeg ekonomskog razvoja. VSI će pružiti praktičnu podršku svim investitorima i promovisati dobre poslovne prakse stranih kompanija.


Implementacija naše vizijeStruktura

Upravljački organi VSI su: Generalna skupština i Upravni odbor.

Generalna skupština

Generalna skupština je najviši organ VSI koji čine redovni članovi. Glavne odgovornosti Generalne skupštine su: imenovanje i razrješavanje članova Upravnog odbora; odlučivanje o statusnim promjenama VSI; definisanje smjernica rada VSI, odobravanje dugoročnih i kratkoročnih planova, programa i specifičnih ciljeva za aktivnosti VSI na prijedlog Upravnog odbora.

Upravni odbor

Upravni odbor VSI sastoji se od 15 (petnaest) članova. Mandat članova Upravnog odbora iznosi 2 (dvije) godine. Upravni odbor upravlja VSI i određuje smjer djelovanja, rukovodi trenutnim aktivnostima, odlučuje o tekućim pitanjima, promovira ciljeve, odobrava programe i razvojne planove, odlučuje o organizaciji i sudjelovanju VSI na javnim događajima u skladu sa svojim ciljevima. Članove Upravnog odbora bira Generalna skupština. Upravni odbor se sastaje na redovnim sjednicama najmanje 4 (četiri) puta godišnje Upravni odbor bira predsjednika i dva podpredsjednika VSI. Odlučuje o osnivanju stalnih i ad hoc radnih grupa i specijaliziranih timova pri VSI.

Predsjednik Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora međusobnim dogovorom odlučuju koji od njih će vršiti funkciju Predsjednika Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora operativno rukovodi VSI. Predsjednik Upravnog odbora je ovlašten da zastupa i predstavlja VSI u pravnom prometu. Predsjednik organizira aktivnosti Udruženja i obavlja svoje dužnosti u skladu sa Statutom ili po nalogu Generalne skupštine ili Upravnog odbora.

Za detaljan pregled ovlaštenja upravljačkih organa VSI provjerite Statut.

Izvršni ured

Izvršni ured VSI čine Izvršni direktor i Koodrinator za pravne poslove, koje imenuje Predsjednik, uz prethodne konsultacije sa ostalim članovima Upravnog odbora. Izvršni direktor vodi, koordinira i upravlja operativnim radom i svakodnevnim aktivnostima. Koordinator za pravne poslove odgovoran je za sve pravne aspekte poslovanja, uključujući kadrovske i administrativne poslove.

Radne grupe
VSI mreža • PWC
 • CMS-RRH
 • Volkswagen
 • Kakanj cement
 • Bosna Bank Internations
 • Mastercard
 • UniCredit Bank
 • manpowergroup
 • LRC
 • Marbo
 • Natron - hayat
 • VIA MEDIA
 • AL Shiddi
 • FCL
 • MOP
 • Philip Morris
 • Hotel Bristol
 • WOLF THEISS
 • Violeta
 • ALBA
 • Aljazeera Balkans
 • Bosnaplod
 • BANJALUČKA PIVARA AD
 • Arcelor Mittal
 • GOPA Worldwide Consultants
 • SR Investment
 • Network
 • Maric And Co
 • infobip
 • British American Tobacco
 • Gazprom
 • YTONG
 • Eastern Mining
 • Messer
 • Eco Energy
 • Sarajevo City Center
 • Karanovic/partners
 • Saga NFG d.o.o.
 • Hypo Aple Adria
 • EFT
 • Sisecam
 • Europian Bank
 • Sparkasse
 • Carmeuse
 • DDC
 • SHP Celex
 • hepok
 • Raiffeisen Bank
 • JTI
 • Telemach
 • Mtel
 • McCann
 • Meggle
 • Phoenix
 • Coca-Cola HBC Adria
 • Studen Holding (Bimal)
 • Dimitrijević & Partners
 • SHAD Invest
 • Hold INA
 • ProCredit Bank
 • SKF